Logo
ក្រសួង​ ស្ថាប័ន
1 hr. ago
ដូចម្តេចដែលហៅសិទ្ធិមនុស្ស?​ តើហេតុអ្វីបានជាកើតមានសិទ្ធិមនុស្ស ?
○ សិទ្ធិមនុស្ស គឺជាអំណាចខាងលើសីលធម៌និងជាអំណាចដែលមិនត្រូវគេរំលោភបាន ក្នុងការកាន់កាប់ការធ្វើឬការទាមទារអ្វីមួយពីអ្នកណាម្នាក់។
° បានជាកើតមានសិទ្ធិមនុស្ស ព្រោះ៖
· ការប្រល័យពូជសាសន៍ (អាឡឺម៉ង់​ ខ្មែរ...)
· ការប្រកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ វណ្ណៈ
· ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិ សេរីភាពហួសព្រំដែនកំណត់
· ការធ្វើសង្រ្គាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
· គ្មានការយោគយល់គ្នា រវាងជាតិសាសន៍មួយ និង ជាតិសាសន៍មួយ។
ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និង គណនេយ្យ
20 hours ago
ដូចម្តេចហៅថាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ? ចូរបកស្រាយ?
○ បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ Financial Charges ជាចំណាយបន្ថែម ឬ បន្ទុកចំណាយរបស់អ្នក​​ទិញ ដែលបានប្រើឥណទាន ដើម្បីទិញ ឬ សេវាកម្ម ឬ ខ្ចីមូលនិធិ។ កំរៃនេះ អាចគ្រប់គ្រងចំណាយលើអតិផរណា នៅពេលតំលៃដុល្លាកើន ឬ ថយចុះ នៅពេលអតិថិជនសងមួយលើកៗ​។

- ការយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធវិញ Repossessions នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសងរំលោះ សិទ្ធយកប្រឡប់ គឺអ្នកលក់មានគោលបំណងបន្ថែមការ ការពារ បើសិនជាអតិថិជនមិនធ្វើតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ ដូច្នេះ សិទ្ធយកត្រឡប់ ជាលទ្ធភាពរបស់អ្នកលក់យកមកវិញ នូវទំនិញដែលបានផ្តល់ជាឥណទាន ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ឥណទានបើសិន ជាមានចំនួនសំណងមិនបានសង។

- ប្រាក់បង្វិលមកវិញសំរាប់សំណង Rebates for Prepayment អតិថិជនតែងទទួលបានការអនុញ្ញាតិឲ្យសងនៅលើសមតុល្យមិនទាន់សងឲ្យអស់ ដោយប្រើកាតព្វកិច្ចសងរំលោះ ទៅតាមពេលវេលាដោយគ្មានការផាកពិន័យ។ នៅពេលកិច្ចសន្យាសងរំលោះដើម បានសម្មតថា នៅពេលកំណត់គំរោងនៃពេលវេលា ចំនួនដែលអតិថិជនត្រូវសងជាក់ស្តែង​ និង​ ខុសពីចំនួនសរុបដែលនៅសល់ត្រូវសងជាបន្តទៀត បើសិន ការសងមានរយៈពេលឆាប់។​ ប្រាក់បង្វិលនេះ ជាផលត្រឡប់នៃផ្នែកមួយរបស់ការប្រាក់ដែលបានគណនា ហើយមានក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសងរំលោះ បើសិនជាគេសង ក្នុងរយៈពេលឆាប់។ កិច្ចសន្យាសងរំលោះបច្ចុប្បន្ន បានប្រើវិធីសាស្រ្តគណនា ការប្រាក់ធម្មតា ដើម្បីគណនាចំណែកនៃ ការប្រាក់សំរាប់សំណងមួយលើកៗ។​ តារាងសងរំលោះ ជាបញ្ជីសំណងមួយ សំរាប់កំចីសង រំលោះដែលមានបង្ហាញអំពី ការប្រាក់ និង ប្រាក់ដើមដែលត្រូវសង និង សមតុល្យដែលនៅសល់ត្រូវសងបន្តទៀត។

- ការស៊ើបអង្កេតឥណទាន Credit Investigation ជាកត្តាសំខាន់ណាស់ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការឥណទានសងរំលោះ ។ គណនីឥណទានសងរំលោះ បានធ្វើឲ្យកំរិតលក់ជាមធ្យមខ្ពស់ និង មានរយៈពេលវែង។ ម៉្យាងទៀត ការស៊ើបអង្កេត នឹងអាចកំណត់អំពីកម្មសិទ្ធយកត្រឡប់ ដែលម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធ ដើម្បីការពារចំណូលនៅក្នុងការលក់ ដោយសងរំលោះនៅពេលសំណងមិនសង។

- លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ឥណទានរាយវិល Important Features of Retail Revolving Credit បង្កលក្ខណៈឲ្យអតិថិជនដែលស្នើសុំបើកគណនីឥណទានវិលនេះ ត្រូវបានអ្នកផ្តល់កំណត់អំពីកំរិតឥណទាន ឬ Credit Line ឬ ដែនកំណត់ឥណទាន Credit Limit ដើម្បីបញ្ជាក់នូវចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា និង ពេលវេលាដែលអតិថិជនអាចប្រើបាន។

- ការប្រែប្រួលនៅក្នុងការគណនាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ Variations in Computing Finance Charges មានហាងជាច្រើន បានប្រើវិធីសាស្រ្តគណនាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឥណទានវិលខុសៗគ្នា ដូចជា វិធីសាស្រ្តការបើកគណនី ឥណទាន Previous Balance Method សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃគឹតជាមធ្យម​​ Average Daily Balance Method និង វិធីសាស្រ្តកែតម្រូវសមតុល្យ Average Daily Balance Method។ Previous Balance Method ជារូបមន្តគណនាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកលើ សមតុល្យប្រចាំខែដំបូង
Previous Month’s Balance Method ដោយគ្មានដកសំណង ឬ ឥណទាន ក្នុងខែនោះទេ បើសិនចំនួនសងមិនគ្រប់ចំនួន Average Daily Balance Method ជាវិធីសាស្រ្តគណនាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ យោងលើចំណុចនៅក្នុងខួប
វិក័យប័ត្រ នៅពេលអតិថិជនធ្វើសំណង។ Adjusted Balance Method ជាវិធីសាស្រ្តគណនាផ្នែកលើបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៅ Previous Months Ending Balance ដកសំណង ឬ ឥណទាន។

- ផលប្រយោជន៍ និង គ្រោះថ្នាក់របស់ឥណទានវិល Benefit and Pitfalls of Revolving Credit ផែនការឥណទានវិល មិនធានាផលចំណូលខ្ពស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ ចំពោះអតិថិជន To The Customer អតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើផែនការប័ណ្ណឥណទានវិល អាចទូទាត់សងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ដូច្នេះ គេអាចទិញដោយសេរីតាមចំនួនមួយដែលហាងបានកំណត់ ដោយគ្មានការកត់ត្រាឥណទាននៅពេលទិញមួយលើកៗ ដែលគេហៅថាការទិញរំលោះ។ ការទិញត្រូវប្រឈមមុខនឹង ការដកពន្ធ និង ប្រភេទផ្សេងៗទៀត ដែលដកពីប្រាក់ខែ។ ប្រការនេះ សំរេចថា អត្រាដែលត្រូវចំណាយបង់លើការទិញជាឥណទាន។

- ភាពចាំបាច់ ការចែកចាយទ្រង់ទ្រាយធំ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច វិធីសាស្រ្តមួយចំនួន បានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់សំណងនៅក្នុងដំណាក់កាលផលិតកម្ម និង ចែកចាយឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការចែកចាយទ្រង់ទ្រាយធំ ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច គឺ ទំនិញឥណទាន មានភាពចាំបាច់សំរាប់ធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការ ដំណើរការបានល្អនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង ដូចមានខាងក្រោម៖
- Home Equity Loans៖ ជាកំចីសងរំលោះដែរ ដែលធានាដោយ Equity ឬ តំលៃសុទ្ធ Net Worth នៅក្នុងអចលនទ្រព្យ បន្ទាប់ពីដកចេញសមតុល្យតំលៃទីផ្សារនិក្ខេបតី ១ មិនទាន់សង។ វាជាកំចីនិក្ខេបទី ២ នៅក្នុងករណី​អចលនទ្រព្យតែមួយ បានប្រើសំរាប់ធានាកំចីទាំងពីរ។

- កំចីសំរាប់និស្សិត (Student Loans)៖ កំចីនេះផ្តល់ដើម្បីជួយទូទាត់ និង ការចំណាយលើការសិក្សារ។ ផែនការកំចីនេះបង្កើតច្រើនឆ្នាំមកហើយសំរាប់កម្មវិធីកំចីនិស្សិតសហព័ន្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតជាន់ខ្ពស់។ សហព័ន្ធបានឧបត្ថម្ភដោយប្រើកម្មវិធីកំចីនេះហាក់ដូចជាការបណ្តាក់ទុនលើដើមទុនមនុស្សនាពេលអនាគត និង មានចេតនាជួយខាងស្ថាប័នអប់រំ ដើម្បីជាកំលាំងឲ្យអតិថិជនបង្កើនការសង។ ធនាគារដែលផ្តល់កំចីនេះ អាចទារប្រមូលពី រដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់ និង អាចទទួលបានសំណង សំរាប់សេវាកម្មកំចីទាល់តែសំណងសង។ ផ្នាក់ងារសហព័ន្ធនោះមានឈ្មោះថា Student loan Marketing ****** ociation (Called Sallie Mae) ជាអ្នកទិញកំចីជាមួយមូលនិធី បានមកពីការលក់សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល។

- កំចីវិលបើកបិទ (Open-End Revolving Loans)៖កំចីនេះ ពាក់ព័ន្ធការផ្តល់កំរិតឥណទានជាមុន ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យធនាគាររបស់អតិថិជន អាចដកចំនួនអតិបរមាសំរាប់ឥណទាន និង ការខ្ចីត្រូវការសរសេរមូលប្បទានប័ត្រ ឬ ប្រើប័ណ្ណឥណទាន។ អតិថិជនត្រូវសងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង។
ចំណេះដឹង ទូទៅ
3 days ago
តើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី មានអត្ថ​ប្រយោជន៍​យ៉ាងណាខ្លះ ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង​ សង្គម?
○ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី មានអត្ថ​ប្រយោជន៍ ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង សង្គម។ វិស័យឩស្សាហកម្មអាចជឿនលឿនទៅបាន អាស្រ័យទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនីជាសំខាន់។ ការចុះតម្លៃនៃថាមពលអគ្គីសនីកាន់តែថោក ធ្វើឲ្យឩស្សាហកម្ម ចំណាយតិច និង ចំណេញបានច្រើន ចំណែកតម្លៃលក់នៅលើទីផ្សារក៏ថោក ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានភាពរីកចម្រើន។
អក្សរសាស្រ្ត ខ្មែរ
5 days ago
ក្នុងអដ្ធង្អិកមគ្គរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ “សម្មាអាជីវៈ” លោកបានអប់រំអោយបុគ្គលទាំងឡាយ ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសុចរិត ត្រឹមត្រូវ ពិសេសហាមលក់ ឬ ជួញដូរទំនិញ ៥ ប្រភេទ។ តើទំនិញទាំង ៥ ប្រភេទនោះមានអ្វីខ្លះ?
○ ក្នុងអដ្ធង្អិកមគ្ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ សម្មាអាជីវៈ លោកបានអប់រំ​ឱ្យបុគ្គលទាំងឡាយប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសុចរិត ត្រឹមត្រូវ ពិសេសហាមលក់ ឬ ជួញដូរទំនិញ ៥ ប្រភេទ គឺ៖
· គ្រឿងញៀន ឬ គ្រឿងស្រវឹង មានស្រា និង មេរ័យ
· ការជួញដូរមនុស្ស
· ថ្នាំពុល និង ទំនិញក្លែងក្លាយ
· ការជួញដូរសត្វមានជីវិត
· ការជួញដូរគ្រឿងសព្វាវុធ
ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​ កម្ពុជា
6 days ago
ចូរនិយាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម។
○ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតឡើងនូវក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមមួយ ដែលជាអង្គការមួយ សម្រាប់សម្របសម្រួលការងារសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និង ជាភ្នាក់ងារជំនាញ និង ជាស្ថាប័នមួយ ដែលត្រូវគេទទួលស្គាល់ថា ជាអង្គការសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ក្រុមប្រឹក្សាមានសមាជិកចំនួន ៥៤ រូប ដែលបានបម្រើការងាររយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះ ត្រូវគិតដោយសំលេងភាគច្រើន ដែលសមាជិកនីមួយៗ មានសម្លេងមួយ។
ជីវៈ វិទ្យា
7 days ago
តើសំបកខួរមាននាទីអ្វីខ្លះ?
○ សំបកខួរ មាននាទីជាច្រើន មានសតិ បញ្ញា ប្រឌិតញាណ ពិចារណា​។ ក្រៅពីនេះ វាទទូលព័ត៌មានពីសរីរាង្គវិញ្ញាណទាំងប្រាំ មានស្បែក ត្រចៀក ភ្នែក ច្រមុះ និង អណ្ដាត។​
រូប វិទ្យា
8 days ago
ដូចម្តេចដែលហៅថា ម៉ាស់? ដូចម្តេចដែលហៅថា ទម្ងន់?
○ ម៉ាស់ គឺជា រង្វាស់បរិមាណនៃរូបធាតុដែលវត្ថុមួយផ្ទុក ហើយមានលក្ខណៈថេរ។
° ទម្ងន់ គឺជា កម្លាំងទំនាញនៅលើវត្ថុមួយ។ ទម្ងន់របស់វត្ថុ គឺ អាស្រ័យលើម៉ាស់ និង សំទុះនៃទំនាញ។
ចំណេះដឹង រដ្ឋបាល
9 days ago
អ្វីទៅជាសេចក្តីប្រកាស ឬ សេចក្តីជូនដំណឹង?
○ សេចក្តីប្រកាស ឬ សេចក្តីជូនដំណឹង ជា ឯកសារដែលចេញដោយអង្គភាព ឬ ស្ថាប័ន សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណៈជន អំពីកិច្ចការអ្វីមួយឲ្យសាធារណៈជនដែល​មានការពាក់ព័ន្ធ បានជ្រាប។
ដំបូន្មាន​ អប់រំ​
10 days ago
ភ្លេងខ្មែរមានអ្វីខ្លះ? ហើយឧបករណ៍មានប៉ុន្មានជំពូក?
○ ភ្លេងខ្មែរ មានដូចជា៖
· ភ្លេងពិណពាទ្យ
· ភ្លេងខ្លែរ
· ភ្លេងគងស្គរ
· ភ្លេងអារក្ស
· ភ្លេងឆៃយុំា
· ភ្លេងក្លងធ្លាក់
· ភ្លេងស្គរយោល
· ភ្លេងប៉ីកែង

° ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ មាន ៤ ជំពូក៖
• គ្រឿងដែលមានខ្សែសំរាប់ត្រេះ ឬ កូតអោយសូរ មានសាដៀវ ទ្រ ចាប៉ី។
• គ្រឿងផ្លុំអោយកើតជាសូរ មាន ខ្លុយ ប៉ីពក ស្រឡៃ ប៉ីអ ខ្លុយយីកេ ស័ង្ក។
• គ្រឿងដាសស្បែកសំរាប់វាយ ឬ ទះ ឱ្យមានសូរ មាន ស្គរដី ទ័ព ថូន ក្លងធ្នាក់ ឆៃយុំា យីកេ សំភោរ។
• គ្រឿងដែលទង្គិចអោយកើតជាសូរ មាន រនាត រនាតឯក រនាតដែក គង់វង់ ឈឹង ឆាប រនាតថោង។
​សាធារណៈ មតិ​
12 days ago
ចូរពន្យល់ពីការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនិងដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍។
○ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវទទួលបានសញ្ជាតិជាខ្មែរ។

🎯 ជាតិខ្មែរពីកំណើត
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើត មានដូចខាងក្រោម៖
+ ត្រូវទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ ដោយកើតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
• កូនដែលកើតពី ឪពុក និង ម្តាយបរទេសដែលកើតនិង រស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
• កូនដែលកើតពី ឪពុក និង ម្តាយ មិនស្គាល់ និង កូនដែលទើបនឹងកើត ដែលគេរើសបាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវទុកថានោះក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរ។

+ ត្រូវទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ ទោះបីកើតនៅទីណាក៏ដោយ
• កូនមានខាន់ស្លា ដែលកើតមកពី ឪពុក ឬ ម្តាយមានសញ្ជាតិខ្មែរ។
• កូនមានខាន់ស្លា ដែលកើតមកពី ឪពុក ឬ ម្តាយមានសញ្ជាតិខ្មែរទទួលស្គាល់។
• កូនដែលឪពុកម្តាយមិនទទួលស្គាល់ កាលបើតុលាការបានចេញសាលក្រមថា កូននោះពិតជាកើតពីឪពុក ឬ ម្តាយ ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ។

+ សញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍
• សញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាការ ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយបានកំណត់ដោយច្បាប់ មានន័យថាស្រ្តី ឬ បុរសបរទេសដែលយកប្តី ឬ ប្រពន្ធខ្មែរ ដោយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរលុះត្រាតែ ស្រ្តី ឬ បុរសនោះរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេលបីឆ្នាំ ក្រោយពេលចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍។
ទស្សនៈ វិជ្ជា
14 days ago
ដូចម្តេចដែលហៅថា អាពាហ៍ពិពាហ៍? ដើម្បីឱ្យគ្រួសារមួយមានសុភមង្គល មានផ្លែផ្កា តើអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?
○ អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជា ការរៀបចំផ្សំផ្គុំយ៉ាងឱឡារឹកជាផ្លូវការរវាងប្រុសម្នាក់ និង ស្ត្រីម្នាក់ ដើម្បីបង្កើតបានជាគ្រួសារថ្មីមួយទៀត។
° ដើម្បីឱ្យគ្រួសារមានសុភមង្គល មានផ្លែផ្កា អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចតទៅ៖
• លក្ខខណ្ឌសម្ភារៈ៖ សំដៅលើសុខភាពរបស់សាមីខ្លួនទាំងសងខាង។
• លក្ខខណ្ឌវេទនា៖ ត្រូវយល់ចិត្តគ្នា ស្រលាញ់គ្នា មុនរៀបការ។
• លក្ខខណ្ឌសង្គម៖ តម្រូវឱ្យស្វាមីត្រូវចុះសំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្រោយពីរៀបការចប់សប់គ្រប់ និង ត្រូវមានសាក្សីទៅជាមួយផង។
• លក្ខខណ្ឌសីលវិជ្ជា៖ ជាលក្ខខណ្ឌដែលទ្រទ្រង់សណ្តាប់ធ្នាប់គ្រួសារ ចាំបាច់ត្រូវមានការសន្យា ពាក្យសច្ចា និង ស្មោះត្រង់គ្នាអស់មួយជីវិត។
សេដ្ឋ កិច្ច
16 days ago
ដូចម្តេចដែលហៅថាសូចនាករសេដ្ឋកិច្ច?
○ សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច (Economic Indicators) គឺជាតួលេខចង្អុលបង្ហាញ អំពីកំលាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសណាមួយ ដូចជា ផលិតផលក្នុងស្រុក សរុបអត្រាអតិផរណា ចំនួនប្រជាជន ជាដើម។
ទីផ្សារ
17 days ago
ដូចម្តេចហៅថាផលិតផលប្រើប្រាស់? ចែកចែញជាប៉ុន្មាន?
○ ផលិតផលប្រើប្រាស់ គឺជា ផលិតផលដែលអតិថិជនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជាចុងក្រោយ។
+ ផលិតផលត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៤ ក្រុមសំខាន់ៗ​ទៀត គឺ៖
• ផលិតផល (ទំនិញ) ងាយស្រួយទិញ
• ផលិតផល (ទំនិញ) ត្រូវដើររកទិញ ទីញដោយប្រៀបធៀប
• ផលិតផល (ទំនិញ) ពិសេស
• ផលិតផល (ទំនិញ) ឬ សេវាកម្មមិនបានស្វែងរក
ប្រវត្តិ វិទ្យា
18 days ago
តើពួកខ្មែរក្រហមមានសកម្មភាពយ៉ាងណា ដើម្បីអូសទាញប្រជាជនខ្មែរអោយគាំទ្រពួកគេ?
○ ដើម្បីអូសទាញប្រជាជនខ្មែរអោយគាំទ្រ ខ្មែរក្រហមបានធ្វើសកម្មភាព ដូចជា៖
· ប្រមូលប្រជាជន អោយចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូ។
· ផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជា ដល់ពូកនិស្សិតនៅក្រុងភ្នំពេញ។
· ប្រឆាំងជាមួយពួកមូលធន ដែលពុករលួយ។
· ធ្វើអោយប្រជាជនមានភាពស្មើគ្នា គ្មានការកេងប្រវ័ញ្ច។
· ធ្វើអោយប្រជាជន ស្អប់ពួកចក្រពត្តិអាមេរិក។
សីល ធម៌
19 days ago
តើការវៀចាកអបាយមុខ ៤ ដែលនាំឱ្យសូន្យទ្រព្យមានអ្វីខ្លះ?
○ អបាយមុខ ៤ ដែលត្រូវវៀចាកនោះ គឺ៖
· ជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងស្រី
· ជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងស្រា
· ជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសង
· ជាអ្នកប្រព្រឹត្ត ឬ សេពគប់មនុស្សអាក្រក់ មិនចេះកែខ្លួន។
គ្រូ មន្ត្រី​ រាជការ​
20 days ago
តើបច្ចុប្យន្ននេះក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា មានចក្ខុវិស័យអ្វីខ្លះ? ចូរពន្យល់។​
○ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា មានចក្ខុវិស័យ ដូចជា៖
• ប្រែក្លាយមនុស្ស ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពការងារ។
• មានកម្មវិធីសិក្សាជាក់លាក់។
• មានសម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រាន់។
• បណ្ដុះប​ណ្ដាលឲ្យមានចំណេះធ្វើ ឥរិយាបថ និង ការចេះរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នា។
• មានប្រសិទ្ធភាព មានភាពស័ក្តសិទ្ធិ។
• បណ្ដុះបណ្ដាលឱ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់។
• ប្រើប្រាស់មនុស្សឱ្យមានជំនាញ។
• មានការជឿជាក់ទុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ និង គ្រាំទ្រសេវាអប់រំ ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គល និង ស្ថាប័នប្រកបដោយឧត្តមភាព។
• ផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្ស មានការសិក្សាគ្រប់គ្នា មានសមភាពយេនឌ័រ។
• យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពទាំងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត។
• មានគម្លាភាព។
• ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត។
✅​ សរុបមក ការបកស្រាយចំណុចទាំងបីខាងលើនេះ ជាចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងអប់រំ​។
នីតិ សាស្ត្រ
21 days ago
តើរដ្ឋសភាអាចកើតឡើងបានតាមរយៈអ្វីខ្លះ?
○ រដ្ឋសភា អាចកើតឡើងបានតាមរយៈ ដូចជា​៖
• តាមការបោះឆ្នោតតាមអាណត្តិកំណត់ ៥ ឆ្នាំ ម្តង។
• តាមការបោះឆ្នោតរើសរដ្ឋសភាថ្មី យ៉ាងយូរ ៦០ ថ្ងៃ ក្រោយប្រកាសរំលាយមុនអាណត្តិ នៅពេលមានការទំលាក់រាជរដ្ឋាភិបាល ២ ដង ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ។
ក្រសួង​ ស្ថាប័ន
22 days ago
ចូរនិយាយពីសកលភាវូបនីយកម្មនិងតួនាទីរបស់វា។
○ សកលភាវូបនីយកម្ម គឺជា ដំណើរមួយដែលសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង វប្បធម៌តំបន់ ឬ​ ពិភពលោកបានរលាយចូលគ្នា តាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនង និង ពាណិជ្ជកម្ម។ ពាក្យសព្ទនេះ ជួនកាល គេប្រើសម្តៅយក សកលភាវូបនីយកម្ម សេដ្ឋកិច្ចដែលមានន័យថាការបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ច ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ តាមរយៈពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ការហូរ​ចូលនូវមូលធន អន្តោប្រវេសន៍ និង ការរាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យា។
💥និយាយពីតួនាទីរបស់វា គឺ៖​
· ជាការបង្កើតអន្តរទំនាក់ទំនង
· មានភាពពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
· ដោះស្រាយបញ្ហា និង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
· កាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រ អនក្ខរជន
· អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តភាព
· រក្សាអត្តសញ្ញណវប្បធម៌​ សន្តិភាព
ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និង គណនេយ្យ
23 days ago
ដូចម្តេចហៅថាទីផ្សារចំរុះ? មានអ្វីខ្លះ?
○ ទីផ្សារចំរុះ The Market Mix ជាទីផ្សារដែលមាន ផលិតផល ថ្លៃ ទីកន្លែង និង ការលើកទឹកចិត្ត អាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិភាគ និង ជាវិធីសាស្រ្តបង្កើនការលក់ឥណទាន។ សមាសភាគ ៤ ជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងទីផ្សារ ផលិតផល និង សេវាកម្ម។
💥ផលិតផល Product ការផ្តល់ឥណទានជាផលិតផល មានលក្ខណៈស្មុគ្រស្មាញ។ ក្នុងការផ្តល់កំចីផលិតផល ក្រុមហ៊ុនត្រូវវិភាគលើក្រុមអតិថិជនថាពួកគេត្រូវការអ្វី ដើម្បីកែច្នៃផលិតផលនោះទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ ហើយផលិតផលនីមួយៗ ត្រូវជួបជាមួយអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលមានសេវាល្អ។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរកឃើញ សេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន ហើយនោះក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីផ្តល់ឥណទាន។
💥ថ្លៃ Price ថ្លៃរបស់កម្មវិធីឥណទាន និង ថ្លៃរបស់ផលិតផល ត្រូវមានលក្ខណៈសមរម្យ។ ការដាក់តំលៃឥណទាន និង តំលៃទំនិញត្រូវគិតថា អតិថិជនមានប្រភពឥណទានជាច្រើន ដែលពួកគេអាចជំនួសបាន។
💥ទីកន្លែង Place ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែរយៈដែលបានប្រើ ដើម្បីចែកចាយផលិតផល និង សេវាកម្ម​។ ក្រុមហ៊ុនអាចសាងសង់ការិយាល័យ សាខាជាច្រើនជុំវិញសមាគម ដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការចេញចូលរបស់អតិថិជន។ អ្នកបោះប័ណ្ណឥណទាន​ នឹងសុំការអនុញ្ញាតិពីតំបន់ជាច្រើន ដើម្បីពួកគេងាយស្រួលទទួលប័ណ្ណបាន។ ដូច្នេះ ទីកន្លែងជាផ្នែកមួយរបស់ដំណើរការទីផ្សារសំលឹងមើល​រកមធ្យោបាយ ដើម្បីជំរុញការចែកចាយទំនិញ និង សេវាកម្មឲ្យបានល្អ។
💥ការលើកទឹកចិត្ត Promotion ជាកត្តាផ្សំ សំរាប់ផ្តល់ឲ្យអតិថិជន ឬ ជនណាដែលមានបំណងទិញ ឬ ប្រើកម្មវិធីឥណទានបានល្អ។ សកម្មភាពនេះ សំរាប់ជួយដល់ឧស្សាហកម្មទាំងឡាយណា ដែលមានផលិតផល ទីកន្លែង ថ្លៃ ស្រដៀងគ្នា ឬ មិនខុសគ្នាច្រើន។
ចំណេះដឹង ទូទៅ
25 days ago
តើកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? តើការបានចូលនេះមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
○ កម្ពុជា បានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃទី ២៨-៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ ការបានចូលជាសមាជិកនេះ កម្ពុជាមានសារប្រយោជន៍ដូចជា៖
• កម្ពុជា ត្រូវបានលើកតម្កើងលើឆាកអន្តរជាតិ។
• កម្ពុជា អាចបោះជំហានចូលទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក ដោយបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ពហុភាគីដ៏ទូលំទូលាយជាមួយបណ្តាប្រទេសនានា។
• ផ្តល់ឱកាសមាសសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគលើគ្រប់វិស័យ។
• មានការហូរចូលពាណិជ្ជកបរទេស ដើម្បីមកធ្វើវិនិយោគទុនកម្ពុជា។
អក្សរសាស្រ្ត ខ្មែរ
26 days ago
នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គេបែងចែកអំណាចយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ? អំណាចនីមួយៗ មានប្រៀបអំណាចដទៃទៀតដូចម្តេចខ្លះ?
○ ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ គេបែងចែកអំណាចជា បី សំខាន់ គឺ៖
• អំណាចនីតិបញ្ញតិ្ត៖ តំណាងឱ្យរដ្ធសភា និង ព្រឹទ្ធសភាមានតួនាទីកសាងច្បាប់។
• អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ៖ តំណាងឱ្យរដ្ធាភិបាល មានតួនាទីអនុវត្ត ការពារអំណាច។
• អំណាចតុលាការ៖ តំណាងឱ្យសាលាជម្រះក្តី មានតួនាទីរកយុត្តិធម៌ជួនសង្គម។

អំណាចនីមួយៗមានប្រៀបលើគ្នា ដូចតទៅ៖
🎯 សភាមានអំណាចលើរដ្ធាភិបាល
• សភាមានអំណាច៖ អនុម័តលើការតែងតាំងគណៈរដ្ធមន្រ្តី ដែលប្រមុខរដ្ធាភិបាលបានស្នើរឡើង។
• សភាជាអ្នកសម្រេចគម្រោងថវិកា ចំណាយដែលរដ្ធាភិបាល​បាន​ដាក់ស្នើរ។
• សភាមានអំណាចដកហូត បុណ្យសក្តិមន្រ្តីណាដែលប្រព្រឹត្តខុស (សមាជិករដ្ធាភិបាល)។

🎯 សភាមានប្រៀបលើតុលាការ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ មានអំណាចប្រកាសបដិសេធច្បាប់ ឬ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលខ្វះធម្មនុញ្ញភាព។

🎯 រដ្ធាភិបាលមានប្រៀបលើតុលាការ
• រដ្ធាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចលើកលែងទោស ឬ សម្រាលទោសឱ្យទណ្ឌិត។
• រដ្ធាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចចាប់ខ្លួនចៅក្រមណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស។

🎯 តុលាការមានប្រៀបលើរដ្ធាភិបាល
តុលាការមានអំណាចចោទប្រកាន់និងវិនិច្ឆ័យទោសចំពោះសមាជិក ឬប្រមុខរដ្ធាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់។

🎯 តុលាការមានប្រៀបលើសភា
តុលាការមានអំណាចចោទប្រកាន់ និងវិនិច្ឆ័យទោសចំពោះសមាជិកសភាណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស។

✅ ដូចនេះ អំណាចទាំងបីដាច់ដោយឡែកពី​គ្នា ហើយមានប្រៀបលើគ្នាទៅវិញទៅមក ពិសេសមានទំនាក់ទំនង និង ត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមក តាមទិសដៅតែមួយ គឺ បំរើជាតិ និង ប្រជាជន។
ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​ កម្ពុជា
28 days ago
តើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានមុខងារ និង អំណាចអ្វីខ្លះ?   
○ តាមធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ មានមុខងារ និង អំណាច គឹ៖
• រក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខអន្តរជាតិ ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ និង គោលបំណងនៃសហប្រជាជាតិ។
• ស៊ើបអង្កេតជម្លោះ ឬ ស្ថានការណ៍ណាមួយ ដែលអាចនាំទៅរកការង្គៀសចិត្តជាអន្តរជាតិ។
• ផ្តល់អនុសាសន៍ពីវិធីសាស្រ្តនៃការសម្រួលជម្លោះ ឬ មធ្យោបាយដោះស្រាយជម្លោះ។
• រៀបចំផែនដី បង្កើតឡើង ដើម្បីកំណត់គ្រឿងសព្វាវុធ។
• កំណត់អត្ថិភាពនៃការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិភាព ឬ អំពើរាតត្បាត និង ផ្តល់អនុសាសន៍ថា​ តើត្រូវយកវិធានការណ៍ណាមួយ ​មកអនុវត្ត អំពាវនាវឲ្យសមាជិកទាំងអស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច ឬ វិធានការផ្សងៗទៀត ដែលមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ និង បញ្ឈប់ការរាតត្បាត។
• ផ្តល់អនុសាសន៍លើការអនុញ្ញាតបញ្ចូល សមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និង អាណត្តិណាមួយ អាចក្លាយជាភាគីទៅនឹងលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិអន្តរជាតិ។
• ចាត់វិធានការយោធាទប់ទល់អ្នករាតត្បាត។
• អនុវត្តមុខងារអាណាព្យាបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត។
• ផ្តល់អនុសាសន៍ទៅមហាសន្និបាត ក្នុងការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការ ហើយចូលរួមជាមួយមហាសន្និបាត ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរជាតិ។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវបានបង្កើតឡើង យ៉ាងដូច្នេះ ដើម្បីងាយអនុវត្តមុ​ខងារជាប្រក្រតី និង តំណាងនៃសមាជិកនីមួយៗ ត្រូវមានវត្តមានគ្រប់ពេលវេលា នៅឯស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩២ កិច្ចប្រជុំដែលមិនធ្លាប់មានជាលើកដំបូង បានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ ដែលចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋ និង ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃសមាជិក ចំនួន ១៣ ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង ១៥ ព្រមទាំងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុង អាឌីស អាបា នៃប្រទេស អេត្យូពី និង ឆ្នាំក្រោយមកទៀតប្រជុំនៅទីក្រុង ប៉ាណាម៉ា (Panama) នៃប្រទេស ប៉ាណាម៉ា។ នៅពេលដែលមានពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធ នឹងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ត្រូវបានស្នើរឡើងជាធម្មតាសកម្មភាពដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្តល់អនុសាសន៍ ដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី។ ជាអាជ្ញាកណ្តាលផ្ទាល់តែម្តង។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អាចចាត់តាំងតំណាងរបស់ខ្លួន ឬ ក៏ស្នើរទៅអគ្គ​លេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យកិច្ចការនេះ ឬ ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសណ្ឋានកម្ម (Good Office) របស់ខ្លួន។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អាចដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ទី ៤ សម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទ ដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធី។
• នៅពេលដែលអធិករណ៍ បាននាំទៅរកការច្បាំងគ្នាកង្វល់ដំបូងបំផុតរបស់ប្រឹក្សាសន្តិសុខ គឺ ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវអធិករឲ្យបានកាន់តែឆាប់ចប់ កាន់ប្រសើរ។ ជាច្រើនដងណាស់មកហើយ ដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ បានចេញបទបញ្ជានៃបទឈប់បាញ់គ្នា ដែលជាលិខិតូបករណ៍ក្នុងការទប់ស្កាត់អរិភាពកុំឲ្យរាលដាល ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ បានបញ្ជូនផងដែរនូវកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ក្នុងតំបន់ដែលមានទំនាស់ រក្សាទុកកម្លាំងប្រឆាំងដោយឡែកពីគ្នា ហើយបង្កលក្ខណៈឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ ហើយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីវិញ។
ជីវៈ វិទ្យា
29 days ago
តើខួរធំបង្ករឡើងពីសារធាតុអ្វីខ្លះ?
○ ខួរធំជាផ្នែកធំជាងគេនៃខួរក្បាល។ ស្រទាប់ក្រៅ ឬ សំបកខួរជាផ្នែកសំខាន់ ដែលបង្កឡើងពីសារធាតុប្រផេះ។ សារធាតុនេះ កើតឡើងពីតួកោសិកានៃណឺរ៉ូនចលករ និង ណឺរ៉ូនភ្ជាប់។ ស្រទាប់ក្នុង ជា​ សារធាតុកើតពីភីបប្រសាទ។​
ផែនដី វិទ្យា
30 days ago
គេចាត់ថ្នាក់សិលាកម្ទេចកំណអាស្រ័យលើអ្វី?​ តើគេចាត់ថ្នាក់សិលាកម្ទេចកំណគីមី ដោយផ្អែកលើវាយភាព និង សមាសធាតុផ្សំ តើលក្ខណៈមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ? ចូរពន្យល់។
○ គេចាត់ថ្នាក់សិលាកម្ទេចកំណក្លាស្ទិច និង សិលាកម្ទេចកំណគីមី ដោយផ្អែកលើវាយភាព និង សមាសធាតុផ្សំ។
• សម្រាប់ប្រភេទសិលាកម្ទេចកំណក្លាស្ទិច លក្ខណៈដែលសំខាន់ជាងគេ គឺ វាយភាព ព្រោះ គេអាចសម្គាល់វាបានតាមរយៈទំហំ និង រូបរាងនៃបំណែកសិលា។ ឧទាហរណ៍ សិលាក្រែ ឬ សិលាខ្សាច់ផ្សំពីក្រាម​ ទំហំប៉ុនគ្រាប់ខ្សាច់បង្ខាំជាប់គ្នា។
• សម្រាប់ប្រភេទសិលាកម្ទេចកំណគីមី លក្ខណៈដែលសំខាន់ជាងគេ គឺ សមាសធាតុផ្សំ ព្រោះ ពួកវាកើតឡើងពីសូលុយស្យុងរ៉ែ និង ទឹក។ ឧទាហរណ៍ សិលាកម្ទេចកំណគីមី (ថ្មកំបោរគីមី) ផ្សំឡើងពីរ៉ែកាល់ស្យូមកាបូណាត ឬ រ៉ែកាល់ស៊ីត។
ចំណេះដឹង រដ្ឋបាល
1 month ago
តើលិខិតជូនព័ត៌មានមានគំរូទម្រង់ដូចម្តេច?
○ លិខិតជូនព័ត៌មាន មានគំរូទម្រង់ ដូចជា​៖                                                                                                                     ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

Logo

សមាគម.................

លេខៈ...................                                                                                         
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី....ខែ.......ឆ្នាំ ២០....
                                                                        គោរពជូនឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាសាកលវិទ្យាធិការ​ នាយកនៃសាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថាន​ និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកសកម្មនៃសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា

កម្មវត្ថុ៖ កាលបរិច្ឆេទ ដំណើរការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបណ្ណារក្ស ជូនសមាជិកសមាគមន៍​។

              សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី​ មេត្តាជ្រាបថា៖ ការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបណ្ណារក្សជូនសមាជិកសមាគមន៍​ និង ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ...... ខាងមុខនេះ។

            អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី មេត្តាជ្រាបតាមការគួរ។

            សូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី​ ទទួលនូវការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅ អំពីខ្ញុំ។

ប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា

ហត្ថលេខា

                                                                                                                                        ត្រា
ឈ្មោះ                                                                                                                                                                                                                                                            ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

Logo

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

លេខៈ............សជណ                           

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី....ខែ.......ឆ្នាំ ២០....

         ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
                                                                                    ជម្រាបជូនឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

កម្មវត្ថុ៖ ករណីសំណើសុំគោលការណ៍ចំណាយថវិកា លើប្រាក់ហោប៉ៅពន្ធព្រលានយន្តហោះ និង វត្ថុអនុស្សវរីយ៍ជូនប្រតិភូយុវជនចំនួន ១០០ រូប។

យោង៖ - លិខិតលេខ.......ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ....... របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

          - ចំណារឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី..........ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.......ឆ្នាំ..........

សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនក្នុងកម្មវត្ថុ និង យោងខាងលើ​ ខ្ញុំសូមជម្រាបឯកឧត្តមមេត្តាជ្រាបថា​៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ឯកភាព អនុញ្ញាតគោលការណ៍ ចំណាយថវិកាលលើប្រាក់ហោប៉ៅពន្ធព្រលាន និង វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនយុវជន ១០០ រូប ដើម្បីទៅចូលរួមទស្សនាកិច្ចសិក្សា ក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរវាងសិស្ស និង យុវជនជប៉ុន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន មានពីរវគ្គ៖

            - វគ្គទី ១៖ ប្រតិភូយុវជនចំនួន ៣០នាក់​ ចាប់ពីថ្ងៃទី....ដល់ថ្ងៃទី....ខែ....ឆ្នាំ.....

            - វគ្គទី ២៖ ប្រតិភូយុវជនចំនួន ៧០នាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី....ដល់ថ្ងៃទី....ខែ....ឆ្នាំ..... តាមសំណើ។

            អាស្រ័យហេតុនេះ​ សូមឯកឧត្តម មេត្តាជ្រាប និង ទទួលអនុវត្តតាមការគួរ។
                                                                                   ជ.ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
                                                                                                        រដ្ឋលេខាធិការ 

ចម្លងជូន

- ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

- ខុទ្ទកាល័យ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី

- ខុទ្ទកាល័យ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ស ខេង

- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ
ដំបូន្មាន​ អប់រំ​
1 month ago
តើអ្វីជាកំណាព្យ? ហើយកំណាព្យខ្មែរមានប៉ុន្មានកាព្យ?
○ កំណាព្យ ជា កំរងពាក្យសំដី ដែលមានការចាប់ចុងជួនពិរោះរណ្តំមានឃ្លា ប្រយោគ មានល្បះ និង មានកំរិតចំនួនព្យាង្គជាកំណត់។ កំណាព្យរបស់ខ្មែរមានបទ ១៣ កាព្យ គឺ៖
· បទពាក្យ ៤
· បទពំនោល
· បទពាក្យ ៧
· បទថ្យាវត្ត
· បទបន្ទោលកាក
· កាកគតិ
· បទពាក្យ ៨
· បទភុជង្គលីលា
· បទពាក្យ ៩
· បទព្រហ្មគិតិ
· បទពាក្យ ៦
· បទពាក្យ ១០
· បទពាក្យ ១១
​សាធារណៈ មតិ​
1 month ago
ហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់នេះឡើង?
○ បានជារាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះឡើង ក្នុងគោលដៅ៖
• កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរ ចំពោះជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ នៅឯបរទេស។
• កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ ពីអត្តសញ្ញាណនៃជនជាតិរបស់ខ្លួន។
• ការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងការរក្សាសញ្ជាតិខ្លួន ដោយមិនមានជនណាអាចដកសញ្ជាតិបាន។
• ការពារមិនឱ្យជនណា អាចនិរទេស បញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ឱ្យទៅនៅក្រៅប្រទេស ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ទៅវិញទៅមកឡើយ។
• ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខែ្មរ ដែលផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅ ជាពិសេសនៅឯបរទេស ដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបាននូវការគាំពារ តាមគ្រប់មធ្យោបាយការទូតពីរដ្ឋ និង ការពារមិនឱ្យបាត់បង់សញ្ជាតិដោយឯកឯង។
• ការពារមិនឱ្យបាត់បង់ ពូជពង្សវង្សត្រកូល ជាតិកំណើតរបស់ខ្មែរ។
ទស្សនៈ វិជ្ជា
1 month ago
ហេតុអ្វីបានជាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាមទារឱ្យមានការបែងចែងអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នា?
○ សង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទាមទារឱ្យមានការបែងចែកអំណាច ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ព្រោះថា៖
• អំណាចទាំងបីត្រូវអនុវត្តតួនាទីផ្សេងៗពីគ្នា។
• ដើម្បីជៀសវាងការរំលោភអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមក។
• ងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមក។
• ពង្រឹក និង ពង្រឹងអំណាចនីមួយៗឱ្យមានភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងរៀងៗខ្លួន ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលមានការរីកចម្រើន។
សេដ្ឋ កិច្ច
1 month ago
ចូររៀបរាប់អំពីប្រភពចំណូលថវិកាជាតិ?
○ ការរៀបរាប់ពីប្រភពចំណូលថវិកាជាតិ មានដូចជា៖
ក. ចំណូលសារពើពន្ធ
· ពន្ធគយ (ទំនិញនាំចូល...)
· ពន្ធដារ (អាជីវកម្មក្នុងស្រុក...)
ខ. ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
· ការជួលទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
· សួយសា
· VISA
ទីផ្សារ
1 month ago
តើគេចាត់ថ្នាក់ផលិតផលជាប៉ុន្មាន?
○ គេចាត់ថ្នាក់ផលិតផលជា ២ គឺ៖
· ផលិតផលប្រើប្រាស់
· ផលិតផលឧស្សាហកម្ម