Logo
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
1 day ago
ដូចម្តេចដែលហៅថាលិខិតរដ្ឋបាល? ចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ?
○ លិខិតរដ្ឋបាល គឺជាសំបុត្រស្នាម ឬ ជាអត្ថបទដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដើម្បីទំនាក់ទំនងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋបាល។ នៅក្នុងការអនុវត្តន៍ យើងអាចធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៃលិខិតរដ្ឋបាលជាពីរប្រភេទ គឺ លិខិតរដ្ឋបាលសាមញ្ញ និង លិខិតរដ្ឋបាលមានលក្ខណៈជាច្បាប់។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
3 days ago
តើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានគោលការសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?
○ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មានគោលការសំខាន់ៗ ដូចជា៖​
• ពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ និង ការអប់រំ
• ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំធ្វើបាតុកម្ម ឬ បញ្ញត្តិដោយសន្តិវិធី
• ពលរដ្ឋគ្រប់រូប មានសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី បង្កើតសមាគមន៍ និង ក្នុងជំនឿសាសនា
• ពលរដ្ឋ មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លួន សេរីភាពសារព័ត៍មាន សេរីភាពការបោះពុម្ពផ្សាយ
• ការគ្រប់គ្រងត្រូវផ្អែកតាមច្បាប់ ដែលយកទៅអនុវត្តលើប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័នរដ្ឋ
• សភា និង រដ្ឋាភិបាលត្រូវកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោត ទៀងទាត់តាមកាលកំណត់
• ការបោះឆ្នោត ត្រូវមានពហុគណៈបក្សនយោបាយចូលរួម និង បោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៍
• ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត និង ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្រ្ត
• អំណាចតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យ ពោលគឺជម្រះក្តី ឬ កាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៍
☆ ដូច្នេះ កត្តាទាំងអស់ខាងលើនេះដែលធ្វើឱ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រីកចម្រើនស្ទើរពាសពេញពិភពលោក។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
5 days ago
ដូចម្តេចដែលហៅថារដ្ឋបាលឯកភាព?
○ រដ្ឋបាលឯកភាព គឺ​ ការរៀបចំឱ្យមានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយ ដែលអាចម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងមុនងារ និង ធនធាន រាប់ទាំងហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន។ ក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗនោះ មានការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនូវសកម្មភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀត ដែលមាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួន រួមទាំងការផ្តល់សេវាកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួង ស្ថាប័ននានារបរារាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
6 days ago
ដូចម្តេចដែលហៅថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ?
○ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សំដៅទៅលើរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលស្រុក រដ្ឋបាលខណ្ឌ រដ្ឋបាលឃុំ រដ្ឋបាលសង្កាត់ និង​ ដែលរដ្ឋបាលនីមួយៗមានក្រុមប្រឹក្សាមួយជាតំណាង។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
7 days ago
ដូចម្តេចដែលហៅថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ?
○ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ជាថ្នាក់រដ្ឋបាលនៅពីថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ចាប់ពីថ្នាក់នាយកដ្ឋាន ក្រសួង ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និង ស្ថាប័នកំពូល។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
8 days ago
ចូរនិយាយពីគណៈកម្មាធិការនិងក្របខ័ណ្ឌភូមិសាស្ត្រនៃការធ្វើជំរឿននៅឆ្នាំ ២០០៨។
○ រយៈជំរឿនឆ្នាំ ២០០៨ ដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិធ្វើជំនឿនទូទៅ អំពីប្រជារាស្រ្តដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធាន។ គណៈកម្មាធិការនេះ បានទទួលជំនួយបច្ចេកទេសពីគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសជំរឿន ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះ។ ដោយប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាព និង ស្ថិរភាពទើបការធ្វើជំរឿននៅឆ្នាំ ២០០៨ ត្រូវាបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស ដោយមាន ១ រាជធានី ២៤ ខេត្ត  ១៨៥ ស្រុក ១៦២១ ឃុំ និង ១៤០៧៣ ភូមិ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
9 days ago
តើក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឃិជាតិកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ?
○ ដើម្បីធានា និង ទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ ដែលប្រកបដោយសង្គតិភាពរវាងការអប់រំឧត្តមសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស វិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឃិជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដូចខាងក្រោម៖
• ផ្តល់នូវការទទួលស្គាល់លើលទ្ធផលសិក្សា ដែលបានបញ្ចប់តាមកម្រិតគុណវឌ្ឃិនីមួយៗ ប្រកបដោយសង្គតិភាពជាតិ។
• ជួយបង្កើតច្រកអាចបត់បែនបានដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកសិក្សា ក្នុងការផ្លាស់ប្តូររវាងការអប់រំឧត្តមសិក្សា​ និងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលមច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ។
• ផ្តល់ភាពបត់បែនទៅតាមគោលបំណង នៃជម្រើសសិក្សាសម្រាប់ការអប់រំឧត្តមសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល ដែលរួមចំណែកដល់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត។
• ជំរុញការផ្តល់គុណភាពអប់រំ និង ការបណ្តុះបណ្តាល ដែលឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់បុគ្គល ទីកន្លែងការងារនិង វិជ្ជាជីវៈ។
• លើកម្ពស់ការទទួលស្គាល់គុណវឌ្ឃិ ដែលចេញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងកម្រិតជាតិ និង អន្តរជាតិ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
11 days ago
តើ​បទ​​ល្មើស​ប្រឆាំង​​នឹង​អ្នក​រាជការ​សាធារណៈ​​ទាម​ទារ​​ឲ្យ​មាន​​ចេត​នា​​​​ជាក់​លាក់​ដែរ​ឬ​ទេ​?
○ បទ​ល្មើស​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​រាជការ​សាធារណៈ​ ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ចេតនា​ជាក់​លាក់​ ​គឺ​ចង់​ត​ទល់​នឹង​អ្នក​រាជការ​​សា​ធារ​ណៈ​ ​ដែល​កំពុង​បំពេញ​មុខងារ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​អនុវត្ត​ច្បាប់​ ឬ​ បទ​បញ្ជា​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ​ ​ឬ​ សេចក្តី​សំ​រេច​របស់​តុលាការ​​។ ​ដូច្នេះ​ ​ជន​​ជាប់​​ចោទ​​​ត្រូវ​តែ​បាន​ដឹង​ពី​អត្ត​សញ្ញាណ​របស់​ជន​ដែល​ខ្លួន​ចង់​ត​ទល់​ថា​ ជា​អ្នក​រាជការ​សាធារណៈ​ និង​ ពី​​សារ​​ជាតិ​​នៃ​​អន្តរា​គមន៍​​ ឬ​ កិច្ចការ​​ដែល​​​ជន​នោះ​ត្រូវ​អនុវត្ត​។​ ​សញ្ញា​សំ​គាល់​របស់​ជន​នោះ​ អាច​ជា​ឯក​សណ្ឋាន​ ​ឬ​/​និង​ លិខិត​បញ្ជាក់​បេសក​កម្ម​។​ បទ​​​មជ្ឈិម​​ប្រឆាំង​​នឹង​​អ្នក​​​រាជ​​ការ​​សាធារណៈ​​ អាច​សំគាល់​បាន​ដោយ​សារ​ចេតនា​គិត​ទុក​ជា​មុន​របស់​​ចារី​ ដើម្បី​បង្កើត​ឧបសគ្គ​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ ​ឬ កិច្ចការ​​របស់​​អាជ្ញាធរ​​សាធារណៈ​ ដោយ​យក​អំពើ​ហិង្សា​ជា​មធ្យោបាយ​សំរាប់​បង្កើត​ឧបសគ្គ​នោះ​។​
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
12 days ago
តើ​ពេល​​ណា​​ដែល​​ចាត់​ទុក​ថា​ អ្នក​រាជ​ការ​នោះ​ធ្វើ​សកម្មភាព​អនុវត្ត​ច្បាប់​ ​អនុវត្ត​បញ្ជា​របស់​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ​ អនុវត្ត​​សេចក្តី​​សម្រេច​​របស់​​តុលាការ​?
○ បទ​ល្មើស​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​ អាច​​ត្រូវ​ផ្តន្ទា​​ទោស​​បាន​​តែ​​នៅ​​ពេល​​ណា​​ បុគ្គល​​ជា​​អ្នក​​រាជ​កា​រ​​សាធារ​ណៈ​​នោះ​​ កំពុង​​បំ​ពេញ​មុខ​ងារ​របស់​ខ្លួន​នៅ​កន្លែង​ ​និង​ ពេល​វេលា​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​មុខ​ងារ​ ​មិន​មែន​នៅ​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​​របស់​ខ្លួន​ឡើយ​។​ ​សកម្មភាព​​របស់​​​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ​ មាន​សកម្មភាព​អនុវត្ត​ច្បាប់​ (​ឩ. ​ប៉ូលីស​ចរាចរ​កំពុង​ឈរ​ត្រួត​ចរាចរ​​ ​ប៉ូលីស​កំពុង​តាម​ចាប់​ជន​ល្មើស​)​ ​សក​ម្ម​ភាព​​​​អនុវត្ត​បញ្ជា​របស់​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ​ (ឩ. ​ប៉ូលីស​អនុវត្ត​បញ្ជា​ឲ្យ​រុះ​រើ​ឥ​វ៉ាន់​ចេញ​ពី​ផ្លូវ​សាធារណៈ​)​ ​សកម្មភាព​​​អនុវត្ត​សេចក្តី​ស​ម្រេច​​របស់​​​​​តុលាការ​ ​(ឩ.​ ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​កំពុង​ចុះ​អនុវត្ត​សាល​ក្រម​តុលាការ​)​ ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
14 days ago
តើ​​អ្នក​ណា​​ខ្លះ​ដែល​​ចាត់​ទុក​​ជា​​អ្នក​​រាជ​ការ​សា​ធារ​ណៈ​?​តើ​មេ​ឃុំ​ជា​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​ដែរ​ឬ​ទេ​?
○ មនុស្ស​ដែល​ចាត់​ទុក​ថា​ ជា​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​ ​ក្នុង​​គោល​​បំណង​នៃ​​ច្បាប់​​ព្រហ្មទណ្ឌ​ ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​មាត្រា​ ​៣០​ ​នៃ​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​។​ ​អ្នក​ទាំង​នោះ​ គឺ​ ​បុគ្គលិក​​ដែលត្រូវ​បាន​​តែង​តាំង​​ដោយ​​លិខិត​​ផ្សេង​ៗ​ ​ដូច​ជា​ ប្រកាស​ ​អនុ​ក្រឹត្យ​ ​ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ​ ​ឲ្យ​បំរើ​នៅក្នុង​ស្ថាប័ន​នីតិ​ប្រតិបត្តិ​ ​នីតិ​បញ្ញត្តិ​ ​ឬ​ ​តុលាការ​ ​ពលរដ្ឋ​ទទួល​​អាណត្តិ​​ ដោយ​​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​ដូច​ជា​តំណាង​រាស្ត្រ​ ​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​​សភា​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជធានី​ ​ខេត្ត​/ក្រុង​ ​ស្រុក​/ខ័ណ្ឌ​ ​និ​ង​ឃុំ​/សង្កាត់​។​
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
15 days ago
អញ្ចឹង​ ​តើបទល្មើស​នេះមាន​ន័យ​ដូចម្តេចទៅ?
○ បទ​ល្មើស​នេះ​ មាន​ន័យ​ថា​​ ជា​ការ​ប្រើ​ហិង្សា​ទៅ​លើ​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​ នៅ​ពេល​គេ​ធ្វើ​សកម្មភាព​អនុវត្ត​ច្បាប់​ ​បញ្ជា​​រ​បស់​​​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ​ ឬ ​សេចក្តី​សម្រេច​រ​បស់​តុលាការ​ (​មាត្រា​ ​៤០៣​ ​នៃ​ក្រមព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ​)​។ ​ទោស​មាន​ពី​ ​១​ ខែ​ ​ទៅ​ ​៣​ ខែ​។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
17 days ago
អញ្ចឹង​ហេតុអ្វី​ចាំ​​បាច់​មាន​បទ​ប្រឆាំង​​នឹង​​អ្នក​​រាជ​​ការ​​សាធារ​ណៈ​ធ្វើ​អ្វី​?
○ ពាក្យ​ថា​ប្រឆាំង​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ​នេះ​ ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​​ ការ​បញ្ចេញ​មតិ​មិន​ស្រប​​គោល​នយោបាយ​ ឬ​ ការ​​ចាត់​​ការ​ណា​មួយ​របស់​រដ្ឋាភិ​បាល​ ដែ​ល​មាន​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​ជា​អ្នក​អនុវត្ត​នោះ​ទេ​។ បទបញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​បទ​ប្រឆាំង​​នឹង​​អ្នក​​រាជ​​ការ​​សា​ធា​រ​ណៈ​​នោះ​ មាន​គោល​បំណង​តែ​មួយ​គត់​ គឺ​ការ​ពារ​បូរណភាព​រាង​​កាយ​របស់អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​ ​ឲ្យ​ផុត​ពី​ការ​យាយី​​ក្នុង​​ពេល​​បេស​កកម្ម​របស់​គេ​ ដើម្បី​ឲ្យ​បេសក​កម្ម​របស់​គេ​បាន​សំរេច​។ ជា​មួយ​គ្នា​ច្បាប់​ ក៏​គិត​គូរ​ដល់​សេរីភាព​របស់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ដែរ​។​ បទ​​បញ្ញត្តិ​​នេះ​ ត្រូវ​តែ​ថ្លឹង​ឲ្យ​មាន​តុល្យ​ភាព​រវាង​សេរីភាព​របស់​ពលរដ្ឋ​ ​និង​ ​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារណៈ​។​ ដូច្នេះ​​ ចូរ​ចង​ចាំ​ថា​​ បទ​​បញ្ញត្តិ​​​​នេះ​ ការ​ពារ​តែ​ករណី​ដែល​មាន​ហិង្សា​ប៉ុណ្ណោះ​ ​ហើយ​មិន​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ប្រឆាំង​អហិង្សា​ទេ​។​
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
18 days ago
តើ​​បាតុ​​កម្ម​មិន​សុខ​ចិត្ត​នឹង​គោល​នយោ​បាយ​របស់​រដ្ឋាភិ​បាល​ជា​បទ​​ប្រឆាំង​​នឹង​​អ្នក​រាជការ​សាធារណៈ​ដែរ​ឬ​ទេ​?​
○ ជា​​ទូទៅ​បាតុ​កម្ម​ជា​សិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​ដោយ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​។ ​បាតុ​កម្ម​​អហិង្សា​​មិន​​មែន​​ជា​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​រាជ​ការ​ទេ​ ផ្ទុយ​​ទៅ​វិញ​វា​ជា​ការ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋ​។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
19 days ago
តើ​បទ​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​រាជ​ការ​សាធារ​ណៈ​ច្រើន​កើត​នៅ​ពេល​ណា​?
○ បទ​​ល្មើស​​នេះ​​ ច្រើន​កើត​នៅ​ពេល​មាន​បាតុកម្ម​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ ​និង​​ នៅ​​ពេល​អ្នក​រាជ​ការ​បំពេញ​បេសក​កម្ម​ដើម្បី​អនុវត្ត​ច្បាប់​។​
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
20 days ago
តើអ្នកផ្សេងមានសិទ្ធិដឹងថាខ្ញុំស្ថិតក្នុងគណបក្សនយោបាយ ឬ អ្នកណាដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យដែរឬទេ?
○ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ រក្សារការពារសិទ្ទិមិនឲ្យរំលោភលើលំនៅឋាន និង អាថ៌កំបាំងនៃការឆ្លងឆ្លើយតាមលិខិត។ល។​ ការឆែកឆេរលំនៅឋាន សម្ភារៈវត្ថុ និង លើរូបបុគ្គល ត្រូវធ្វើឲ្យស្របនឹងច្បាប់បញ្ញត្តិ។
☆ ដូច្នេះ គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិ ជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិឯកជនបានឡើយ រួមទាំងសិទ្ទិដឹងថា លោកអ្នកចូលរួមគណៈ​បក្ស​នយោ​បាយ​ណា ឬ បោះ​ឆ្នោត​​ឲ្យ​អ្នកណា​​ផងដែរ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
21 days ago
តើអ្នកណា​ខ្លះអាចត្រូវបានហាមឃាត់ មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការដើរដង្ហែរជាក្បួនដែរឬទេ?
○ លោក/អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការដើរជិតឆ្ងាយ និង តាំងទីលំនៅ។ល។​ ដូច្នេះគ្មានទេ លើកលែងតែ​អ្នកដែលបាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ហឹង្សា។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
22 days ago
តើអជ្ញាធរត្រូវតែទទួលបដ្ឋនាលិខិត (លិខិត/ពាក្យស្នើសុំ) ដែរឬទេ?
○ យោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹង​បរិហារ ឬ ប្តឹងតវ៉ា។ ដូច្នេះ អាជ្ញាធរត្រូវតែទទួលលិខិតដែលបានដាក់ជូន ហើយត្រូវតែចាត់វិធានការចំពោះលិខិតដែលបានដាក់ចូលមក និង ត្រូវបញ្ជូន​ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាមួយ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និង ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទៀតផង។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
23 days ago
តើមានការកំណត់ពីចំនួនមនុស្សដែលអាចចូលរួមក្នុងការដើរដង្ហែរជាក្បួនឬទេ?
○ ច្បាប់​បាតុកម្ម​កំណត់​ចំនួន ២០០ ​(ពីររយ)​ នាក់​​ ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​បញ្ចេញមតិ។ ​ក៏ប៉ុន្តែ​ច្បាប់នេះ​ មិនបាន​ចែង​ពីការ​ដើរ​ដង្ហែក្បួន​ថា​ តម្រូវ​អោយ​មាន​ចំនួន​មនុស្សប៉ុន្មាន​ទេ​។ ​ដូច្នេះ គ្មានចំនួន​កំណត់​ឡើយ​ លើកលែង​តែការជួបជុំគ្នា​នៅទី​លាន​សេរីភាព​ ឬ​ ទីកន្លែងឯកជន​ណាមួយ។​
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
24 days ago
តើមានកម្មវត្ថុអ្វី (រឿងអ្វីទេ) ដែលត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យចូលរួមបញ្ចេញមិតិជាសាធារណះនោះ?
○ គ្មានទេ។​ លើកលែងតែមានការញុះញង់អោយមានអំពើហឹង្សា មិនគោរពសិទ្ធិ ឬ កេរឈ្មោះអ្នកដ៏ទៃ ឬ បង្ហាញ អោយឃើញថាមានការគម្រាមកំហែង សន្តិសុខជាតិ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ សុខភាព​ ឬ សីលធម៌សាធារណៈ តែកត្តាខាងលើត្រូវតែមានចែងក្នុងច្បាប់ និង ជាការចាំបាច់់។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
25 days ago
តើ​ពាក្យ​ពិត​ជា​បទ​ប​រិ​ហា​រ​កេរ្តិ៍​ដែ​រ​ឬ​ទេ​?​ ចុះ តើ​ការ​និយា​យ​ឬ​ស​រ​សេ​រ​សំ​ដែង​ម​តិ​ជា​ប​ទ​ប​រិ​ហា​រ​កេ​រ្តិ៍​ដែ​ល​ត្រូវ​ផ្ត​ន្ទា​ទោ​ស​ដែ​រ​ឬ​ទេ​?​
○ វា​គឺ​ជា​ចំ​ណុ​ច​គោ​ល​អ្វី​ ដែ​ល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កិ​ត្តិ​យស​អ្នក​ដ​ទៃ​​ជា​ការ​បរិ​ហារ​កេរ្តិ៍​។​ តែ​ច្បា​ប់​អនុ​គ្រោះ​ដល់​អ្នក​និយាយ​កា​រ​ពិត​ ទោះ​​បី​ពាក្យ​​ដែល​បន្លឺ​ឡើ​ង​នោះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កត្តិ​យ​ស​អ្នក​ដ​ទៃ​ក៏​ដោ​យ។​ មាន​ន័យ​ថា​ច្បាប់​មិន​ផ្តន្ទា​ទោស​អ្នក​ដែល​និ​យាយ​ ឬ​ សរ​សេរ​ការ​ពិត​​នោះ​ទេ​។
° រដ្ឋ​ធ​ម្នុញ្ញ​ខ្មែរ​ មា​ត្រា ​៤១​ ធា​នា​សេ​រី​ភា​ព​ក្នុង​ការ​សំ​ដែង​ម​តិ។​ ​ដូ​ច្នេះ​ ច្បាប់​ក៏​មិ​ន​ដា​ក់​ទោ​ស​ចំពោះ​កា​រ​ថ្លែ​ង​មតិ​ដែរ​។​ បើ​ក្រ​ឡេក​មើល​មា​ត្រា​ ​​៣​០​៥​ ក្រម​ព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ ​អំពី​ប​ទ​ប​រិ​ហា​រ​កេរ្តិ៍សា​ធា​រ​ណៈ​ ​មា​ត្រា​នេះ​ ផ្ត​ន្ទា​ទោ​ស​តែ​​កា​រ​ថ្លែង​​ពី​ ”​អំ​ពើ​”​ គឺ​អ្វី​ដែ​ល​បា​ន​ធ្វើ​ ​​​ឬ​ ព្រឹត្តិ​ការ​ណ៏​ណា​មួយ​ដែល​​បា​​ន​​កើ​ត​ឡើង​ តែ​មិន​បាន​ផ្តន្ទា​ទោស​ការ​ថ្លែង​មតិ​ទេ​។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
26 days ago
តើប៉ូលីសអាចផ្តិតយករូបភាព​ (ថតកុន) នៃការដើរដង្ហែរជាក្បួនស្របច្បាប់បានទេ?
○ នគរបាលដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច មានតែភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និង ជួយ​សម្រួលព្រឹត្តិការសាធារណ:នោះ ឲ្យដំណើរការទៅ​បានដោយជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះ។
☆ អាជ្ញាធរនោះ​ មិនមានភារកិច្ច​អី្វទៅថតទាំងរូបភាព ទាំងកុននោះទេ។ ក្នុងករណីដែលនគរបាល (ខាងលើ) ប្រព្រឹត្តអ្វីក្រៅពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន នោះ​ពួកគាត់បានរំលោភ​សិទ្ទិ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការចូលរួមនេះហើយ។ វាជាការរំលោភសិទ្ទិ ដែលមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់​ខ្លួន ទាក់ទងទៅនឹងការ​ទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
☆ ដូច្នេះ ពួកគាត់ត្រូវតែទទួលវិន័យផ្នែករដ្ឋបាល ក្នុងការមិនទទួលខុសត្រូវការពារសណ្តាប់ធ្នាប់។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
1 month ago
តើរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់មានមុខងារ និង តួនាទីអ្វីខ្លះ?
១. បម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋាន សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឃុំ សង្កាត់ និង ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួន ដោយក្នុងនោះមាន៖
• ធានារក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយសាធារណៈ។
• រៀបចំ ចាត់ចែង សេវាសាធារណៈចាំបាច់ និង មើលការខុសត្រូវឱ្យកិច្ចការទាំងនោះមានដំណើរការល្អ។
• លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការបង្កើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
• ជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
• ការពារថែរក្សាបរិស្ថាន ធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៍ បេតិកភណ្ឌជាតិ។
• សម្របសម្រួលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឱ្យមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅវិញទៅមក។
• បំពេញកិច្ចការទូទៅ ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
២. ជាភ្នាក់ងារតំណាងរដ្ឋ
ក្នុងករណីនេះ រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ជាអ្នកអនុវត្តភារកិច្ចទៅតាមច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និង រាល់លិខិតបទដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
1 month ago
តើការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋមាន​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ? អាស្រ័យលើក្របខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ?
○ ការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋមានពីរប្រភេទ អាស្រ័យលើក្របខណ្ឌមជ្ឈការ ឬ វិមជ្ឈការ៖
១. ការត្រួតពិនិត្យឋានានុក្រម៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាលមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ។ អំណាចត្រួតពិនិត្យនេះ គឺជាឧបករណ៍គត្តិយុត្តិមួយ សម្រាប់បង្កើតភាពចំណុះរបស់ថ្នាក់ក្រោម ចំពោះថ្នាក់លើ។
២. ការត្រួតពិនិត្យអាណាព្យាបាល៖ គឺជាអំណាចត្រួតពិនិត្យដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់លើ អនុវត្តលើភ្នាក់ងារទាំងឡាយនៃសមូហភាពវិមជ្ឈការ និង លើកិច្ចការ​របស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះ ក្នុងគោលដៅការពារ និង ស្រោចស្រង់ប្រយោជន៍ទូទៅ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
1 month ago
តើអំណាចសាធារណៈត្រូវបានបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ?
○ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរសំខាន់ៗ រួមមាន៖
• អំណាចជាប់ចំណង មានន័យថា ច្បាប់ជាអ្នកចង​ ដើម្បីកំណត់ព្រំដែននៃការអនុវត្ត។
• អំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិ មានន័យថា ជាឥស្សរចិត្តសំរេចក្នុងការអនុវត្ត ដែលពុំមានការណែនាំ​ឱ្យ​ត្រូវតែអនុវត្តនោះទេ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
1 month ago
តើអ្វីជាការត្រួតពិនិត្យនីត្យានុកូលភាព?
○ គឺជាការធានាឱ្យបានថា ក្រុមប្រឹក្សាមិនធ្វើសកម្មភាពក្រៅពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ហើយអនុវត្តតាមតែនីតិវិធីដែលតម្រូវដោយវិធានច្បាប់ជាធរមាន។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
1 month ago
តើការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះ?
○ មានដូចជា៖
១. ភាពជាតំណាងសាធារណៈ
២. ស្វ័យភាពរបស់មូលដ្នាន
៣. ការពិគ្រោះ និង ចូលរួម
៤. ការឆ្លើយតប និង គណនេយ្យភាព
៥. ការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្នាន
៦. ការលើកស្ទួយសមធម៌
៧. តម្លាភាព និង សុចរិតភាព
៨. វិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ការរំលោភអំណាច
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
2 months ago
តើអភិបាលកិច្ចត្រូវបំពេញដោយគោលការណ៍អ្វីខ្លះ?
○ អភិបាលកិច្ចត្រូវបំពេញដោយគោលការណ៍ទាំង ៩ រួមមាន៖
១. ការចូលរួម៖ សំដៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុស និង ស្រ្តីក្នុងដំណើការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និង ការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនោះ។ ការចូលរួមមានពីរប្រភេទ៖
• ការចូលរួមដោយផ្ទាល់
• ការចូលរួមតាមរយៈអ្នកតំណាង
២. នីតិរដ្ឋ៖ សំដៅលើការមានឯកសារក្របខណ្ឌច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង មានប្រព័ន្ធទំនួលខុសត្រូវ មានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យ និង យុត្តិធម៌ និង សមត្ថកិច្ចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានលំអៀង និង មិនពុករលួយ។
៣. តម្លាភាព៖ សំដៅលើការសម្រេចចិត្ត និង ការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនោះត្រូវធ្វើឡើង៖
• អនុលោមទៅតាមច្បាប់ និង បទដ្ឋាននានា
• ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្ត និង ការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និង ងាយអាចស្វែងរកបាន
• ព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវមានលក្ខណៈងាយយល់ និង គ្រប់គ្រាន់
៤. ការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នា៖ សំដៅលើការពិចារណាទូលំទូលាយ និង វែងឆ្ងាយលើផលប្រយោជន៍ និង តម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសង្គម ហើយឈានទៅរកការសម្រេចចិត្ត ដោយមានការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាលើជម្រើស និង វិធីសាស្រ្តណាមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។
៥. សមធម៌៖ សំដៅលើជនគ្រប់រូបទាំងអស់ ជាពិសេស ក្រុមភាគតិច និង ក្រុមងាយរងគ្រោះ មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ លើកឡើងនូវតម្រូវការពិត អនុវត្តសកម្មភាព និង ទទួលផលប្រយោជន៍សមស្រប ដើម្បីកែលំអរ និង ថែរក្សាសុខុមាលភាពរសប់ពួកគេ។
៦. ប្រសិទ្ធភាព និង ភាពស័ក្កិសិទ្ធិ៖ សំដៅលើដំណើការណ៍ និង រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឱ្យអស់លទ្ធភាព និង សន្សំសំចៃខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតលទ្ធផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បរិមាណច្រើន អាចបម្រើផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមា និង បានឆ្លើយតបទៅតម្រូវការពិតរបស់សង្គម។
៧. គណនេយ្យភាព៖ សំដៅលើការអនុវត្តតួនាទី និង ភារកិច្ចនៅក្នុងដំណើការ និង អនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើខ្លួន ដោយរាយការណ៍ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ នូវអ្វីដែលខ្លួនបានសម្រេចចិត្ត និង អនុវត្ត។ គណនេយ្យភាពមានពីរសំខាន់៖
• គណនេយ្យភាពចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំ
• គណនេយ្យភាពចំពោះមុខសាធារណៈជន
៨. ការឆ្លើយតប៖ សំដៅលើការព្យាយាម ខិតខំ ប្រឹងប្រែងរបស់អង្គភាព ស្ថាប័ន ដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រជាពលរដ្ឋ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នា និង មិនរើសអើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌពេលវេលាមួយដ៏សមហេតុផល។
៩. ចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្រ្ត៖ សំដៅលើការមានទស្សនៈទូលំទូលាយ និង សម្រាប់រយៈពេលវេលាវែងឆ្ងាយអំពីអភិបាលកិច្ចល្អ និង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដោយយកចិត្តទុកដាក់ អំពីតម្រូវការចាំបាច់នានា ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍន៍លើការងារនេះ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
2 months ago
តួអង្គសំខាន់ៗក្នុងអភិបាលកិច្ចមានអី្វខ្លះ?
○ មាន បី នោះគឺ៖
១. រដ្ឋាភិបាល
២. ផ្នែកឯកជន
៣. សង្គមស៊ីវិល
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
2 months ago
តើអ្វីជាគោលបំណងនៃអភិបាលកិច្ច?
○ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វិបត្តិទាំងឡាយ តាមមធ្យោបាយមួយ ដែលផ្ដល់នូវប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ឯកសារ​ ស្ថាប័ន
2 months ago
តើអភិបាលកិច្ចជាអ្វី?
១. គឺជាវិធីសាស្រ្តដែលរដ្ឋ ស្ថាប័ន អង្គភាព ប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង សន្តិសុខ ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
២. ជាការប្រើប្រាស់អំណាចខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង រដ្ឋបាល ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ប្រទេសជាតិ (UNDP 1997)។